Kalender

31.03.2023 - Btw
Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2022 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23). Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen en hun klantenlisting een nihil-klantenlisting is. Administratieve inlichtingen: Elektronisch Btw-plichtigen die voor de vrijstellingsregeling hebben gekozen: de in 2022 verwezenlijkte omzet meedelen (art. 4 nieuw BTW-KB nr. 19). Forfaitaire landbouwers: indiening van de intracommunautaire opgave voor het jaar 2022 (art. 6 BTW-KB nr. 50). Indiening, in twee exemplaren, van de inventaris van de voorraad bij overgang van de bijzondere landbouwregeling naar de normale regeling wanneer deze plaatsvond op 1 januari 2023 (art. 10 § 2 KB nr. 22). Administratieve inlichtingen: Team beheer Gemengde btw-plichtigen die een kwartaalaangifte indienen en die wensen te kiezen voor het recht op aftrek uit te oefenen volgens het werkelijk gebruik moeten hiervan elektronisch kennisgeven; ook indien ze wensen te verzaken aan deze vorm van recht op aftrek (art. 18bis, BTW-K.B. nr 3). Administratieve inlichtingen: formulier E-604A of E-604-B

31.03.2023 - Voorafbetalingen
Aanvraag tot wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen (terugbetaling, overdracht naar volgend aanslagjaar, overdracht naar een andere rekening bij een materiële vergissing, aanwenden voor de betaling van een andere belastingschuld) Administratieve inlichtingen: via MyMinfin.be

31.03.2023 - Wetboek diverse rechten en taksen
Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen (art. 201/20 tot 201/37) Administratieve inlichtingen: Inningscentrum - Diverse taksen PR BE81 6792 0022 9824

31.03.2023 - Veiligheid - OR - comité PBW
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 4 de kwartaal 2022 en jaarinformatie over 2022, uitgezonderd in de vennootschappen waar de termijn bepaald is in functie van de algemene vergadering. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet een jaarinfo aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd. Eventueel, de vergadering houden van het comité PBW. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen. Twee exemplaren van het jaarverslag over de activiteiten van de dienst IDPB versturen (deze verplichting geldt voor alle ondernemingen). Administratieve inlichtingen: Administratie voor de arbeidsveiligheid en administratie voor de arbeidshygiëne

31.03.2023 - Groepsverzekeringen
Voor de in 2022 in een onderneming ingevoerde groepsverzekering of pensioenfonds: informatiefiche indienen samen met het origineel van het attest van de verzekeraar. Administratieve inlichtingen: Taxatiedienst waarvan de werkgever afhangt

31.03.2023 - Individuele pensioentoezeggingen
Jaarlijkse mededeling, per categorie van werknemers, van het aantal individuele pensioentoezeggingen en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat (formulier WAP - 4) Administratieve inlichtingen: FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

31.03.2023 - Investeringsaftrek
Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanvragen. Administratieve inlichtingen: Regering van het gewest waar de investering werd verricht.

31.03.2023 - Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer
Attesten aanvragen voor het bijkomend personeel aangeworven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De attesten moeten samen met de formulieren 276W1 bij de aangifte worden gevoegd.

31.03.2023 - Wetboek van Successierechten/VZW, IVZW en private stichtingen
Aangifte van de taks tot vergoeding van de successierechten en betaling van deze taks. Administratieve inlichtingen: Kantoor rechtszekerheid

31.03.2023 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Waals Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2021-2022.

31.03.2023 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage. Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

31.03.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

01.04.2023 - Btw
Indien vóór 15 maart 2023 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april. Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het team beheer uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.04.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1 ste kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.04.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

07.04.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

11.04.2023 - Voorafbetalingen (*)
Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden. Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen      BE61 6792 0022 9117 (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

14.04.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. BV ingehouden tijdens het 1ste kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.04.2023 - Btw
Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren. Gemengde btw-plichtigen die gekozen hebben voor de aftrek volgens het werkelijk gebruik: mededeling van de gegevens vermeld in art. 18bis, § 2, btw-KB nr 3. Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van maart. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Kwartaalaangevers: aangifte voor het 1ste kwartaal en betaling van de verschuldigde btw. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maand- of kwartaalopgave van intracommunautaire handelingen. Voor belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van deze opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie). Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en betaling van de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) Indien de aangifte een creditsaldo van 400 EUR of meer vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan. Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari. Invoer - Verlegging van de heffing Houders van een vergunning: ten laatste op 20 april de vooruitbetaalde belasting herzien en de administratie hiervan per brief op de hoogte brengen (Circ. AOIF 1/2008). Indien het resultaat van de herziening hoger is dan het vooruitbetaalde bedrag, moet het verschil betaald worden. Indien het verschil negatief is, moet het bedrag worden ingevuld in rooster 62 van de periodieke btw-aangifte. Administratieve inlichtingen: Team beheer Indienen a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 1 ste kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993); Administratieve inlichtingen: Team beheerb) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 1ste kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010). Definitief verhoudingsgetal (gemengde btw-plichtigen) van het jaar 2022 wordt vastgesteld uiterlijk op 20 april : berekeningsblad indienen (art. 15 KB nr. 3). Eventueel, de aftrekken verricht in 2022 herzien. Administratieve inlichtingen: Team beheer

20.04.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

28.04.2023 - RSZ
Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal. Administratieve inlichtingen: RSZ Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108 Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen. Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

28.04.2023 - Vakantiegeld van de arbeiders
Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld. Administratieve inlichtingen: RSZ

28.04.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

28.04.2023 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt
Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.

30.04.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.05.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2 de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2 de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.05.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.05.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

15.05.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

22.05.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen). Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

22.05.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.05.2023 - Aangifte in de personenbelasting
Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.

31.05.2023 - Btw
Indien de jaaromzet in 2022 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19). Administratieve inlichtingen: Team beheer

31.05.2023 - Taks op het langetermijnsparen
Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2022 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

31.05.2023 - Taks op levensverzekeringen
Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen) Administratieve inlichtingen: Centrum voor Informatieverwerking (CIV)

31.05.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.05.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.06.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2 de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.06.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.06.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

15.06.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.06.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen). Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari

20.06.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

30.06.2023 - Verantwoording bedrijfskosten
Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiches 281.50. Administratieve inlichtingen: Via Belcotax on Web Idem voor de bedragen betaald aan niet-inwoners. Administratieve inlichtingen: Centrum Buitenland - Beheer Team 6, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, 1000 Brussel of via Belcotax on Web

30.06.2023 - Btw
De belastingplichtige die op 31 december 2022 de aftrek toepast volgens het werkelijk gebruik: elektronisch kennisgeving volgens de modaliteiten opgenomen in de §§ 1 en 2 van art. 18bis Btw-KB nr 3 (art. 18bis, § 7 Btw-KB nr 3). Administratieve inlichtingen: formulier E-604A of E-604-B

30.06.2023 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2023. Eventueel, vergadering van het comité PBW houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.06.2023 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage. Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds Betaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen. Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

30.06.2023 - Vennootschapsrecht
Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 voor te leggen aan de algemene vergadering (*). Administratieve inlichtingen: Algemene vergadering (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening opstellen voor de commissaris of voor de aandeelhouders die de controlebevoegdheid van de commissaris uitoefenen indien er geen commissaris werd benoemd (*). Administratieve inlichtingen: Commissaris (of aandeelhouders) (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

30.06.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

30.06.2023 -

01.07.2023 - Btw
Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2022 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2023 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19). Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het team beheer uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.07.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.07.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.07.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

10.07.2023 - Voorafbetalingen (*)
Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden. Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen BE61 6792 0022 9117 (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

14.07.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing BV ingehouden tijdens het 2 de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.07.2023 - Btw
Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel). Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en betaling van de verschuldigde btw (geen uitstel). Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime : deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie). Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de aangifte een creditsaldo van 400 EUR of meer vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen. Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari Indienen a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

20.07.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.07.2023 - RSZ
Nominatieve staat opmaken voor het 2 de kwartaal. Administratieve inlichtingen: RSZ Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2 de kwartaal betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108 Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen. Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.07.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.07.2023 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)
Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.) Administratieve inlichtingen: Griffie van de ondernemingsrechtbank

31.07.2023 - Vennootschaps- en verenigingsrecht (*)
Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 3:10 en 3:12 WVV; 3:47, § 7 voor de (I)VZW en 3:51, § 7 voor de stichtingen). Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB) of voor de zeer kleine verenigingen en stichtingen: griffie van de ondernemingsrechtbank (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2023 - Sociale balans (*)
Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen. Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB) (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2023 - Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting (*)
Aangifte indienen voor de vennootschappen en verenigingen die hun jaarrekening per 31 december 2022 afsluiten (art. 310 WIB). Administratieve inlichtingen: Via Biztax (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

04.08.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

04.08.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.08.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

10.08.2023 - Btw
Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2 de kwartaal (zomerfaciliteiten).

14.08.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

21.08.2023 - Btw
Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel). Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen). Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

21.08.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.08.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.08.2023 - Vennootschapsrecht (*)
Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in art. 7:228 WVV voor een NV, een Comm. VA of een CVBA (art. 431 W.Venn.) die niet beantwoordt aan de definitie van artikel 6:1 WVV). Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden of wanneer de vennootschap niet langer in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden moet de alarmbelprocedure worden toegepast (voor een BV en CV: art. 5:153 en 6:119 WVV). (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.08.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.09.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.09.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.09.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

08.09.2023 - Btw
Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

15.09.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.09.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen). Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari

20.09.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

29.09.2023 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2023. Eventueel, vergadering van het comité PBW houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.09.2023 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage. Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.09.2023 - Btw
Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2022 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

29.09.2023 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)
Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten. Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.09.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

01.10.2023 - Btw
Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het team beheer uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.10.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.10.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.10.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

10.10.2023 - Voorafbetalingen (*)
Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden. Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen      BE61 6792 0022 9117 (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

13.10.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. BV ingehouden tijdens het 3 de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.10.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen). Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van de verschuldige btw. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie). Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de aangifte een creditsaldo van 400 EUR of meer vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan. Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari. Indienen a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2023 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

20.10.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.10.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.10.2023 - RSZ
Nominatieve staat opmaken voor het 3 de kwartaal. Administratieve inlichtingen: RSZ Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3 de kwartaal. Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108 Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen. Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.10.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

03.11.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4 de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

03.11.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.11.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

15.11.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen. Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.11.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen. Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.

20.11.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

30.11.2023 - Automatische ontspanningstoestellen
Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2023 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen. Inventarisprocedure voorbereiden. (*) (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.11.2023 - Btw
Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2024. Administratieve inlichtingen: Team beheer

30.11.2023 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.12.2023 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4 de kwartaal 2022 betalen. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.12.2023 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6). Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.12.2023 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen. Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

15.12.2023 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 42 710 EUR aan BV moeten betalen Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

15.12.2023 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2024 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19). Administratieve inlichtingen: Team beheer

15.12.2023 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2024 en hun eventuele vervanging.

20.12.2023 - Voorafbetalingen
(*) Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden. Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen      PR BE61 6792 0022 9117 (*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

20.12.2023 - Btw
Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen. Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen. Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2023 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen. Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

29.12.2023 - Btw
De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

29.12.2023 -

29.12.2023 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2023. Eventueel, vergadering van het comité PBW houden. Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.12.2023 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2022-2023.

29.12.2023 -

29.12.2023 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage. Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.12.2023 -