Tijdskrediet vereist voortaan een motief

Tijdskrediet vereist voortaan een motief

Cao nr. 103ter heeft het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen gewijzigd. Grote nieuwigheden zijn de afschaffing van het recht op tijdskrediet zonder motief en de uitbreiding van het recht op tijdskrediet voor alle zorgmotieven. Deze nieuwigheden zijn van toepassing op alle aanvragen voor tijdskrediet -ook op de verlengingsaanvragen- ingediend bij de werkgever sinds 1 april 2017.

Cao nr. 103 en nr. 103ter

Tijdskrediet is een systeem dat werknemers in de privésector toelaat hun prestaties tijdelijk te beperken of stop te zetten zonder dat hierdoor een einde aan de bestaande arbeidsovereenkomst komt. Het stelsel van tijdskrediet bestaat uit het recht op tijdskrediet bij de werkgever (geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), zie verder) en het recht op onderbrekingsuitkeringen van de RVA tijdens het tijdskrediet (geregeld in een koninklijk besluit).

Cao nr. 103, afgesloten door de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad, bepaalt de toegangsvoorwaarden; de minimum- en maximumperiodes van het tijdskrediet alsook de verrekeningsregels; de organisatieregels binnen de onderneming; en de procedure om het tijdskrediet aan te vragen bij de werkgever.

Op (eerste) aanvragen en verlengingsaanvragen waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurt na 1 april 2017, zijn nieuwe bepalingen van toepassing. Op 20 december 2016 hebben de sociale partners immers cao nr. 103ter gesloten. Deze overeenkomst wijzigt het stelsel van het tijdskrediet en brengt de regels voor het recht op tijdskrediet in overeenstemming met de regels voor de uitkeringen. Cao nr. 103ter is voor onbepaalde tijd gesloten en intussen algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao bindend is voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald, i.c. verschillende bedrijfstakken en het gehele land.

Concreet blijft cao nr. 103 integraal van toepassing op alle aanvragen die liepen op 31 maart 2017, alsook op de aanvragen en aanvragen om verlenging met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 1 april 2017.

Geen tijdskrediet meer zonder motief

Cao nr. 103 voorzag een tijdskrediet 'zonder motief' voor een duur van maximum 12 maanden (voltijds equivalent). Maar sinds 1 januari 2015 was het recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA voor deze vorm van tijdskrediet al afgeschaft. M.a.w. een werknemer die aan de voorwaarden voldoet, kon tijdskrediet zonder motief nemen maar hij had dan geen recht op uitkeringen.

Cao nr. 103ter schaft het recht op tijdskrediet zonder motief volledig af. Er zijn sinds de inwerkingtreding van de nieuwe cao (t.t.z. 1 april 2017) geen nieuwe aanvragen meer mogelijk voor tijdskrediet zonder enige motivering. Er gelden wel overgangsmaatregelen.

Tijdskrediet voor zorgverlening uitgebreid

Voor alle vormen van tijdskrediet met zorgmotief is het tijdskrediet tot maximum 51 maanden verlengd:

voor zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;

voor palliatieve verzorging;

voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;

voor zorg aan een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;

voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek minderjarig kind.

Die maximale duur is vast en wordt niet proportioneel verrekend bij het opnemen van een deeltijdse formule (halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering).

Alleen voor tijdskrediet met opleidingsmotief is de duur van 36 maanden behouden.

Loopbaanvermindering bij deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

Ook de werknemer met twee deeltijdse jobs bij twee verschillende werkgevers kan voortaan zijn loopbaan met één vijfde verminderen en onderbrekingsuitkeringen genieten, voor zover de som van de tewerkstellingsbreuken in totaal minstens een voltijdse tewerkstelling omvat. Deze regeling bestond vroeger alleen voor de voltijds tewerkgestelde werknemer bij één werkgever. De 1/5de loopbaanvermindering kan bij één van beide werkgevers worden opgenomen of proportioneel bij elk van de twee werkgevers. De werkgever (of werkgevers) tot wie de werknemer het voorafgaand schriftelijk verzoek richt, moet(en) wel akkoord gaan.

Nieuwe verrekeningsregels

Bij het berekenen van de duur van het tijdskrediet moet worden gekeken naar de periodes van tijdskrediet die de werknemer eventueel al in het verleden heeft opgenomen.
Voortaan wordt rekening gehouden met alle periodes van tijdskrediet 'zonder motief' (voltijds equivalent) en 'met motief' (in kalendermaanden). Maar de eerste 12 maanden van 'tijdskrediet zonder motief' die de werknemer al heeft opgenomen, worden niet afgetrokken van het 'tijdskrediet met motief'. Een werknemer die in het verleden dus maximaal 12 maanden loopbaanonderbreking of tijdskrediet 'zonder motief' heeft opgenomen, behoudt zijn volledig recht op tijdskrediet van 51 of 36 maanden 'met motief'. Na die 12 geneutraliseerde maanden worden alle periodes afgetrokken.