Nieuws

27.09.2017 - Samples, gifts and advertising items through VAT glasses

For goods given away by a company as samples, gifts and advertising items, special rules apply. Normally, when a VAT payer gives away goods for free, he should charge himself VAT. But exceptions apply for samples, gifts and advertising items. These goods can be handed out for free without VAT.
Read more

25.09.2017 - Three ways to loan money from your company

There are several ways to withdraw money from your company. The most obvious way is paying salary (to you as director) or paying dividends (to you as shareholder). Problem is that these are quite expensive methods from a tax perspective. Fortunately, there are alternatives. Why not loan from your company? This can be done in several ways. We explain briefly the advantages and disadvantages of the different possibilities.
Read more

21.09.2017 - De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandige die wegens ziekte of ongeval zijn activiteiten als zelfstandige niet meer kan uitoefenen, kan een uitkering krijgen. Om recht te hebben op die uitkering moeten een aantal stappen worden ondernomen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid erkennen. Er speelt ook een aangiftetermijn en een wachttijd.
Read more

18.09.2017 - Nieuwe technieken geven recht op Vlaamse ecologiepremie

Ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeren in ecologie, kunnen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidie krijgen. De investeringen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieŽn. Recent is de lijst aangevuld met technieken die specifiek voor de transportsector zijn bestemd.
Read more

15.09.2017 - Sociale balans openbaar maken of niet?

Zit u ook met vragen rond de openbaarmaking van de sociale balans? Omdat de sociale balans sinds 1 januari 2016 formeel niet langer verplicht deel uitmaakt van de toelichting bij de jaarrekening, kan hierover verwarring bestaan. En let op. Inbreuken op de wetgeving over de sociale balans worden bestraft met sancties uit het Sociaal Strafwetboek.
Read more

13.09.2017 - Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som

De verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste komt voor gehuwden en wettelijke samenwoners van zelf ten goede aan de partner met het hoogste inkomen. Dat kan soms echter nadelig zijn. Dat is met name zo als de best verdienende partner zijn inkomen behaalt in het buitenland. In afwachting van een wettelijke oplossing, komt de administratie al tegemoet aan belastingplichtigen die zich in deze situatie bevinden.
Read more

11.09.2017 - Doelgroepvermindering voor ouderen in het Brussels en Waals Gewest

Door de zesde staatshervorming kunnen de gewesten een eigen doelgroepenbeleid uitwerken. De Vlaamse overheid heeft dit vorig jaar al gedaan. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een specifieke voorziening voor oudere werknemers ingevoerd. Dit systeem is sinds 1 oktober 2016 in werking. WalloniŽ introduceerde op 1 juli 2017 een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers.
Read more

08.09.2017 - Elke werknemer recht op 5 dagen vorming per jaar?

Stelt u meer dan tien werknemers tewerk? Dan valt u onder de nieuwe regeling voor het investeren in opleiding. De interprofessionele doelstelling voor opleidingen is omgezet naar gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Die doelstelling kan worden bereikt via een sectorale cao of via een individuele opleidingsrekening. De nieuwe opleidingsdoelstelling moet wel niet onmiddellijk worden gerealiseerd.
Read more

05.09.2017 - Nieuwe regels moeten bewarend beslag in de btw efficiŽnter maken

In de strijd tegen btw-fraude, kregen btw-ambtenaren tien jaar geleden de mogelijkheid om bewarend beslag te leggen op verdachte goederen. In de praktijk bleek dat niet ver genoeg te gaan, waardoor fraudeurs via achterpoortjes toch aan beslag konden ontsnappen. Nieuwe regels geven de ambtenaren extra slagkracht om het systeem efficiŽnter te maken.
Read more

01.09.2017 - Corporate tax reduction and other tax measures from the budget deal

The budget deal which was presented by the government this summer, traditionally contained a number of tax measures. A short overview.
Read more

27.07.2017 - Spelregels voor deeltijdse arbeid wijzigen

Heeft u deeltijdse werknemers in dienst? Dan hebben wij goed nieuws. De administratieve verplichtingen bij deeltijdse arbeid worden een pak eenvoudiger dankzij de wet werkbaar en wendbaar werk. De wijzigingen voor nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten treden in werking op 1 oktober 2017. Voor de bestaande deeltijdse arbeidsovereenkomsten moet u vůůr 1 april 2018 het arbeidsreglement aanpassen.
Read more

25.07.2017 - De zetel(verplaatsing) van de vennootschap: what's in a name

Elke vennootschap heeft een maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel bepaalt de officiŽle taal van uw vennootschap en kan ten allen tijde worden verplaatst. De maatschappelijke of statutaire zetel is niet hetzelfde als de werkelijke zetel. What's in a name Ö
Read more

22.07.2017 - Deeleconomie: de eerste elektronische platformen erkend

Vorig jaar werd het bijzonder regime van de deeleconomie gelanceerd. Particulieren die diensten aanbieden aan andere particulieren genieten van een verlaagd tarief in de inkomstenbelasting (10 % effectieve belastingdruk). De diensten moeten dan wel aangeboden worden via een erkend platform. Sinds maart 2017 zijn er eindelijk enkele platforms erkend, zodat het regime nu echt van start kan gaan.
Read more

19.07.2017 - Green roofs and green house fronts: 6% reduced VAT rate or not?

Immovable work is taxed at a reduced VAT rate of 6% provided the house is older than ten years. Gardening however is excluded from this reduced VAT rate and is always taxable at 21%. The question is what is to be considered as gardening. What to do e.g. when constructing a green roof or green house front?
Read more

17.07.2017 - Fuel cards and other fuel expenditure: tax authorities publish FAQ

When a company puts a car at the disposal at a director or employee for free, they obtain a taxable benefit in kind. The company itself should report 17% of the expenses as disallowed expenses. Since the beginning of this year this percentage has increased up to 40% for companies which also bear the fuel costs. This rule gives rise to a lot of extra administration: in case the company wants to avoid that it will have to report 40% as disallowed expenses, it will have to demonstrate that only professional fuel costs were taken into consideration.
Read more

13.07.2017 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: Vlaamse steunzones uitgebreid

Is uw onderneming in een steunzone of zogenaamde ontwrichte zone gevestigd? Dan kan u bij bepaalde investeringen die in nieuwe aanwervingen uitmonden gedurende twee jaar een korting genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het Vlaams Gewest heeft recent haar twee steunzones rond Genk en Turnhout uitgebreid. Die uitbreiding is van toepassing op investeringen die na 1 mei 2017 aanvangen.
Read more

10.07.2017 - Tijdskrediet vereist voortaan een motief

Cao nr. 103ter heeft het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen gewijzigd. Grote nieuwigheden zijn de afschaffing van het recht op tijdskrediet zonder motief en de uitbreiding van het recht op tijdskrediet voor alle zorgmotieven. Deze nieuwigheden zijn van toepassing op alle aanvragen voor tijdskrediet -ook op de verlengingsaanvragen- ingediend bij de werkgever sinds 1 april 2017.
Read more

07.07.2017 - Dienstencentra en btw

Lokale dienstencentra worden meestal opgericht door een OCMW van een gemeente of stad. Andere worden particulier opgericht en worden door de lokale overheid erkend. Ze richten activiteiten in voor bepaalde groepen, zoals senioren of sociaal zwakkeren. De activiteiten kunnen erg variŽren en gaan van het verstrekken van informatie tot vormings- en vrijetijdsactiviteiten. Op btw-vlak gelden er voor deze centra enkele bijzonderheden.
Read more

03.07.2017 - Crowdlending: circular letter provides more insights

When you grant a loan to a small company, you can obtain a tax advantage. E.g. there are regional tax credits for the win-win loan (Flanders) and the Coup de Pouce (Wallonia). Next to this a federal advantage is in place: you do not pay tax on the interests received for loans granted to start-up companies through a crowdfunding platform. Officially this exists as of mid 2015. Since additional legal rules were to be developed, the system could really start for loans granted as from 1 February 2017.
Read more

01.07.2017 - Lijst met ecocheque-producten grondig herzien

Met ecocheques kunnen welbepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht die op een officiŽle en limitatieve lijst zijn opgenomen. De sociale partners evalueren of die lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft inmiddels de cao nr. 98quinquies inzake ecocheques gesloten. De nieuwe lijst is op 1 juni 2017 in werking getreden.
Read more

29.06.2017 - Vakantiedienstjaar bepaalt aantal vakantiedagen in vakantiejaar

De zomervakantie nadert met rasse schreden en velen onder ons maken vakantieplannen. De prestaties verricht vorig jaar bepalen het aantal vakantiedagen waarop uw werknemers recht hebben. Het vakantiegeld verschilt naargelang uw statuut.
Read more

26.06.2017 - Oldtimers: hoe zit het fiscaal?

Oldtimers hebben een bijzonder fiscaal statuut. Dat weet u allicht. U moet er wel rekening mee houden dat u een oldtimer niet voor alles mag gebruiken. Naar gelang uw plannen met het voertuig, zal u het voertuig al dan niet als Ďoldtimerí moeten inschrijven. Wij wijzen alvast op enkele aandachtspunten.
Read more

23.06.2017 - What is a VAT group?

This year the concept of a ĎVAT groupí exists exactly ten years in Belgian tax law. In this article we take a look at what a VAT group is and how it should be treated for tax purposes.
Read more

20.06.2017 - Biking to work: the tax advantages

Biking to work brings a lot of advantages. The employer can put a bike at the disposal tax free and pay a tax exempt bike allowance and the employee can deduct 23 cent per kilometer as professional expenditure. There are exceptions for mountain bikes, race bikes and speed pedelecs (fast electric bikes). An overview.
Read more

16.06.2017 - Wanneer is een vennootschap vrijgesteld van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

Vůůr 1 juli van elk bijdragejaar moeten de vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Kan een vennootschap van deze verplichting worden vrijgesteld?
Read more

13.06.2017 - Aandachtspunten bij tewerkstelling van studenten

Gaat u tijdens de zomervakantie een beroep doen op studenten? Sinds 1 januari 2017 mogen zij in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten per kalenderjaar 475 uren werken tegen een voordelige sociale bijdrage. Naast de sociale regeling zijn er uiteraard ook fiscale aandachtspunten.
Read more

11.06.2017 - Indiening bezwaar voortaan ook via MyMinfin

Wie het niet eens is met een beslissing van de fiscus, bv. een aanslag die hem wordt opgelegd, kan hiertegen bezwaar indienen. Vroeger was de manier waarop een belastingplichtige dat kon doen, aan strenge regels onderworpen. De fiscus heeft de laatste tijd echter verschillende stappen gezet om het indienen van een bezwaar makkelijker te maken. U hoeft dus geen aangetekende brief meer te schrijven, maar kan ook mailen, faxen en vanaf nu ook rechtstreeks op MyMinfin een bezwaar indienen.
Read more

08.06.2017 - The remuneration theory analysed: what if a director can live for free?

Directors are often (partially) remunerated by providing them a house for free. There have been a number of discussions on the deductibility of these costs. Currently there is no discussion anymore: these costs are deductible. However, according to the Court of Cassation, this is not automatically so. The company should explain the reason for providing the house and document its remuneration policy.
Read more

06.06.2017 - Bewaarplicht ingeval van een geÔnformatiseerde boekhouding

De ontwikkeling van nieuwe operating systems en het gebruik van cloud accounting vraagt dat de regels voor het houden en bewaren van boeken en verantwoordingsstukken worden verduidelijkt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zich over deze problematiek uitgesproken, t.t.z. over het boekhoudkundige aspect van de bewaringsproblematiek.
Read more

01.06.2017 - Code Buysse III: Deugdelijk bestuur in kmo's

De derde versie van de Code Buysse met richtlijnen over deugdelijk bestuur voor middelgrote en kleine ondernemingen is een feit. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de raad van bestuur. In deze nieuwe versie worden de taken van de raad van bestuur in detail beschreven. Daarnaast komen nu ook onderwerpen als risicobeleid, diversiteit van de raad van bestuur en de evaluatie van de bestuurders aan bod.
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Vestigingen
Subscribe to our newsletter
Login SCA Executiv